25 aug. 2010

Valmanifest valet 2010 Borås

Idag släpper vi vårt lokala valmanifest för grön politik i Borås.

Framtiden är här - ett grönt Borås är möjligt

18 aug. 2010

Grönt Café 19 augusti - Debatt om Götalandsbanan

Vilken betydelse kan Götalandsbanan få för Borås och Sjuhärad?

Kom och lyssna på Karin Svensson Smith (MP) debattera med Jan Ericson (M)

Video: Gustav Fridolin "du kan förändra världen"

Mp Borås politik i korthet - Kultur

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa ett rikt kulturliv.

Vi tycker att Borås Stad ska ge stöd till en mångfald av kultur. Vi kräver ett flödande och rikt kulturliv. Vi vet att kulturella upplevelser påverkar vårt välbefinnande positivt. Dessutom är en konsumtion av kultur betydligt bättre för miljön än konsumtion av varor.

En stor del av den nuvarande kulturen bär sina egna kostnader i form av avgifter, försäljning, biljettintäkter och liknande. Vi anser att den del av kulturen som har svårt att bära sina kostnader ska få möjlighet till ekonomiskt stöd från det allmänna. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi eller i vilken stadsdel man bor

* tillåtna graffitiväggar i Borås Stad upprättas

* Folkhälsoperspektivet ska genomsyra en rad olika områden, exempelvis miljö, inflytande, motion samt motverka våld och missbruk

* Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur

* Vi vill gynna den moderna informations- och kommunikations-kulturen genom bl.a. fler tillgängliga datorer på biblioteken

* Vi vill behålla nuvarande kommundelsbibliotek

17 aug. 2010

Rödgrön valfilm med kollektivtrafiken mot framtiden

Med tåget mot framtiden, en bättre framtid med en rödgrön regering. Detta gäller oavsett om vilken majoritet vi får i Borås Stad. Alla får nytta av en ny grönare regering.

Mp Borås politik i korthet - Grön arbetsmarknad

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa en grön arbetsmarknad.

Arbete är en viktig del av livet, men inte det enda viktiga. Balansen mellan arbete och det övriga livet måste vara rätt. Vi menar att detta är en övergripande samhällsfråga. Samhället kan utvecklas på ett hållbart miljömässigt och socialt sätt. Vår tillväxt måste användas ansvarsfullt så att den stimulerar ekologisk hållbarhet, ekonomisk utveckling och socialt välbefinnande


Vi vill sänka arbetstiden för att minska stressen och skapa nya jobb, framförallt för småbarnsföräldrar och personer med särskilt slitsamma arbeten. Förkortad arbetstid är också ett alternativ till höjd lön när vinsten av ökad produktivitet ska fördelas mellan arbetsgivare och anställda. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Att Borås Stad ska arbeta efter principen: Lika lön oavsett kön

* Projekt för sänkt arbetstid inom Borås stads verksamheter

* Borås Stad som arbetsgivare ska vara en förebild för arbetsplatser fria från diskriminering och med god arbetsmiljö

* Skapa förutsättningar för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik

* Ta fram fler arbetsplatser för funktionsnedsatta i Borås stad och uppmuntra företag att göra detsamma

* Borås stad ska satsa kraftfullt på fler jobb åt unga

16 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Trafik

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller trafik och kollektivtrafik.

Att åka kollektivt är ett smart val för både framtiden och miljön. I städer och även på landsbygden är det viktigt att man ska kunna transportera sig snabbt och effektivt. Genom att välja kollektivt så gör man också ett aktivt icke-val, nämligen att inte åka bil

Transportsektorn är den största enskilda utsläppskällan i vår närhet för kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar. Trafiken bidrar, förutom till växthuseffekten, till bland annat övergödning, försurning, störda ekosystem och bildandet av marknära ozon. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:


* Bilpooler med miljöbilar som kan utnyttjas av allmänheten införs

* Fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och på andra strategiska platser skapas

* En generell taxesänkning inom kollektivtrafiken i Borås Stad

* Inför enhetstaxa på alla resor med kollektivtrafiken

* Verka för ökad samordning mellan lokal och regional trafik

* Nattrafiken ska utökas så att den går även på vardagar och med fler sena tider även på landsortslinjerna

15 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Mat

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller mat.


Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skola, omsorg och vård. Vi vill ge den duktiga personal som finns möjlighet att använda sin kunskap och sitt engagemang för att servera god och näringsriktig mat. Vi vill även se fler ekologiska och lokalproducerade råvaror i upphandlingar. Bättre mat ger bättre livskvalitet åt äldre och sjuka och barnen lär sig bättre om de ätit sig mätta. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Maten i Borås Stads verksamheter skall vara säsongsanpassad i syfte att gynna närproducerad och klimatsmart mat.

* Maten som staden serverar barn, unga och äldre ska vara näringsriktig, ekologisk och fri från gifter, tillsatser och GMO.

* Skolorna ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ vid skollunchen varje dag för samtliga elever, och en dag i veckan ska maten vara helt vegetarisk.

* Andelen ekologisk mat i skolorna ska öka, med målet att minst 50% av skolmaten ska vara ekologisk vid mandatperiodens slut.

* Samtliga förskolor, skolor och avdelningar inom äldrevården skall ha tillgång till tillagningskök.

* Alla elever skall erbjudas frukost i skolan.

13 aug. 2010

Miljöpartiets valstuga är nu på plats.

I dag har vi satt upp vår valstuga på Stora Torget i Borås. Vi ser fram emot många intressanta samtal om grön politik och om hur vi kan skapa ett modernt grönt Borås.

Vi kommer att bemanna valstugan mellan 10 - 18 på vardagar och mellan 10 - 16 på lördagar.

Välkomna.

6 aug. 2010

Dags för en regering som jobbar för miljön!

Runtomkring finns det många som jobbar för miljön. Nu är det dags för en regering som också gör det.

Modernisera Sverige